Republiková rada SMK vyjadruje ľútosť nad tým, že strana Most-Híd vyhlásila, do parlamentných volieb v roku 2016 pôjde sama. Týmto upustila od možnosti zjednotiť politickú silu jestvujúcu v maďarskej komunite. SMK sa pripravuje na budúcoročné parlamentné voľby vo vedomí tohto faktu. Naším cieľom je, aby sme zostavili kandidačnú listinu spoľahlivú a hodnovernú pre najširšie vrstvy. Na základe dnešného rozhodnutia RR SMK sa kandidačná listina strany v značnej miere otvorila aj pre nestraníkov. Veríme, že voliči budú podobne, ako v uplynulých štyroch, pre nás úspešných voľbách, aj naďalej podporovať náš program a našich kandidátov, aby v Národnej rade SR bola znovu aj samostatná maďarská strana, podobne, ako je to v Rumunsku či v Srbsku.

Republiková rada SMK víta dokument „Inštitucionálne podmienky zachovania a rozvoja maďarskej komunity na Slovensku a hospodárskeho rozvoja južného Slovenska“. RR konštatuje, že 110 tisícové zníženie počtu Maďarov na Slovensku, hospodársky úpadok južného Slovenska, ako aj pokles životnej úrovne ľudí z týchto oblastí je preukázaný už viac desaťročí, a to zdôvodňuje potrebu čo najrýchlejšej realizácie opatrení uvedených v návrhu. Namiesto často vyhlasovaných fráz treba pozdvihnutie južných regiónov a zastavenie úbytku počtu maďarského obyvateľstva položiť na reálne základy, preto koncepciu zachovania a rozvoja maďarskej menšiny pokladáme za nevyhnutné ďalej rozširovať.

Viacnásobné zasahovanie do pravidiel fungovania II. dôchodkového piliera má za následok, že prvé dôchodky, ktoré sú vyplácané ako súčet I. a II .piliera, sú nad očakávanie nízke. Dôvodom je otváranie II. piliera, zníženie odvodov z 9 na 4 %, ako aj to, že sporiteľov zákonom donútili, aby uzatvárali zmluvy so súkromnými poisťovňami, čím ich obrali o možnosť voľne narábať s vlastnými našetrenými prostriedkami. Za vzniknutú situáciu je jednoznačne zodpovedná „sociálna“ vláda.

Avizovaný sociálny balíček na podporu zosúladenia pracovných a rodičovských povinností je chvályhodný, ale vzhľadom na načasovanie zverejnenia tohto balíčka slúži jednoznačne na odvrátenie pozornosti od neočakávane nízkych dôchodkov z II. piliera a na odklonenie diskusie iným smerom.

Európska komisia po schválení jednotlivých operačných programov čoskoro schváli Národný strategický a referenčný rámec Slovenska na rozpočtové a rozvojové obdobie 2014-2020. V sedemročnom období Národného strategického a referenčného rámca očakáva Strana maďarskej komunity od vlády, že regionálny rozvoj bude realizovať predovšetkým v znevýhodnených regiónoch, že za podpory Európskej únie bude uskutočňovať rozvoj hospodárstva, tvorbu pracovných miest, ako aj rozvoj dopravnej a inej infraštruktúry práve v týchto oblastiach. RR SMK očakáva, že vláda prijme účinnejšie opatrenia v záujme pozdvihnutia zaostávajúcich regiónov.