Spravodajské agentúry zverejnili 10. novembra správu, prostredníctvom ktorej informovali o rozhodnutí ministerstva školstva priznať takmer 71 tisíc zamestnancom škôl mimoriadne vianočné odmeny v celkovej hodnote 9,6 milióna Eur.

Nie je to žiadna veľká suma pre jednu rodinu, uznal aj sám minister Draxler, ale uvedomujem si, že je to viac než nič. No ostal som nemilo prekvapený, keď som sa dozvedel, že z tejto odmeny sa neujde pedagógom v materských školách, základných umeleckých školách, v školských kluboch detí, v centrách voľného času, neprináleží ani zamestnancom v školských jedálňach, internátoch či vysokoškolským pedagógom. V číselnom vyjadrení teda takmer 68 tisíc zamestnancov školstva v rámci materských škôl, školských jedální, centier voľného času, či základných umeleckých škôl, a ani 21 tisíc vysokoškolských pedagógov nedostane odmenu, ktorá je nesporne volebným ťahom.
Nemusím zdôrazňovať, že ide o nespravodlivosť, všetkým nám je to jasné!
My, predstavitelia strany SMK, na zasadnutí komisie školstva pri VÚC Nitra, už aj vlani sme boli iniciátormi rozdelenia vianočného príspevku v sume 100 eur aj pre zamestnancov regionálného školstva – čiže pre pracujúcich na stredných školách - s originálnou kompetenciou, z rozpočtu VÚC Nitra z finančnej rezervy. (Ako členovia komisie máme kompetencie len na stredných školách.)

Neviem, do akej miery vie ministerstvo školstva posúdiť činnosť vychovávateľa v školskom klube detí, podľa mňa však nemá ani poňatia o tom, že títo odborní zamestnanci sa žiakom venujú v rovnakej miere, ako ich kolegovia, učitelia. Deň čo deň, každé poobedie s deťmi preberajú učivo, ktorému sa venovali na vyučovacích hodinách, pripravujú spolu domáce úlohy, a popri tom sa venujú voľnočasovým aktivitám, ktoré sú pre zdravý rozvoj a výchovu detí a žiakov nepostrádateľné.
Vianoce sú aj pre nich, tak ako aj pre ich kolegov učiteľov, sviatkom! Štát ich nesmie negatívne diskriminovať. Mimoriadne vianočné odmeny si právom zaslúžia aj oni!

Samu István, člen predsedníctva SMK - MKP

Címkék: Oktatásügy