Tlačová konferencia SMK v Bratislave
Gabriella Németh, podpredsedníčka SMK pre sociálne záležitosti, zdravotníctvo a rodinnú politiku:

Všetci sme zachytili správu, podľa ktorej MPSVaR pripravuje opatrenie na zvýšenie súm ŽM od 01.07.2017. Napriek tomu, že opatrenie ešte nebolo schválené a prebieha medzirezortné pripomienkovanie, veľkou pravdepodobnosťou sa na návrhu veľa nezmení a dôjde k minimálnej úprave sumy ŽM, od ktorej sa bude odvíjať výška viacerých štátnych dávok, ktoré majú pomôcť hlavne rodinám s deťmi, zdravotne znevýhodneným ľuďom, ako aj  dôchodcom.

Napriek tomu, že vláda už roky prezentuje rôzne sociálne balíčky a podporné opatrenia, ktoré majú týmto skupinám pomôcť, dodnes sa im nedostala taká pomoc, akú by skutočne potrebovali. Výška životného minima sa od roku 2013 nezvýšila ani o cent a štátne dávky  prešli iba kozmetickými úpravami. V ostatných dňoch prenikla na verejnosť informácia, že konečne po 4 rokoch od 01.07. sa táto suma bude zvyšovať „až“ o necelé 1%, presnejšie o 0,7 %!!! Vďaka tomuto nepatrnému zvýšeniu sa zvýšia aj niektoré štátne dávky skutočne v minimálnej výške, pretože ich suma sa odvodzuje od aktuálnej výšky ŽM.

Strana maďarskej komunity už dlhodobo presadzuje systémové zmeny v sociálnej a rodinnej politike, kde jednotlivé štátne dávky by sa neodvíjali iba od aktuálnej výšky  životného minima. Na podporu rodín  požadujeme zaviesť opatrenia, ktoré pomôžu zvýšiť pôrodnosť a zotrvanie mladých ľudí doma na Slovensku. Odmietame takéto mizivé zvýšenie životného minima, považujeme to za zbytočné, nepostačujúce a považujeme to zo strany vlády a rezortného ministerstva za výsmech rodín s malými deťmi, zdravotne nezvýhodnených občanov a seniorov. Takúto mieru zvýšenia vôbec nemajú šancu ľudia  pocítiť ako zvýšenie životnej úrovne alebo zlepšenie ich kvality života. Škoda papiera a času, ktorý pracovníci rezortu venovali príprave návrhu.

Pozrime sa na konkrétne čísla:
Súčasná výška ŽM jednotlivec : 198,09€ , od 01.07. : 199,48 €,(rozdiel: 1,39 €)
dvojica : 138,19, od 01.07.:  139,16 € (0,97 €)
nezaopatrené dieťa : 90,42, od 01.07.: 91,06 € (0,64 €)

Za ostatných 5 rokov, teda od r. 2012 sa táto suma zvýšila  podľa jednotlivých skupín o 4,90 na jednotlivca, o 3,42 € na 2.osobu a o sumu 2,24 € na dieťa, pričom od roku 2013 k žiadnemu zvýšeniu nedošlo.

Vychádzajúc z tohto zvýšenia sa menia aj štátne dávky, napr.:

  • Rodičovský príspevok z 213,20 € na 215,33 € (+ 2,13 €)
  • PnD 23,52 na 23,75, (+ 0,23 €)
  • príplatok k PnD z 11,03 na 11,14 (+ 0,11 €)
  • Príspevok na odbornú asistenciu za zvýši  z 2,76 na 2,78,čo zodpovedá 1,39% ŽM  + 2 centy
  • Na prepravu z 101,07 na 102,10 (+ 1,03)
  • Na kompenzáciu zvýšených výdavkov napr. na diétne stravovanie v troch skupinách v priemere o 50 centov, na hygienu o 18 centov, na prevádzku os. auta o 33 centov, na starostlivosť o psa pre nevidomých 33 centov
  • Príspevok na opatrovanie z 247,62 na 250,12 (+ 2,50 €)
  • pri dvoch opatrovaných sa zvýši z 321,11 na 324,16  (+ 3,05 €) čo je 162,1% ŽM
  • Predčasným dôchodcom sa naopak zvýši hranica minimálneho príjmu potrebného na odchod na predčasný starobný dôchodok v I.pilieri o 2,40 €
  • Úprava ŽM sa bude týkať aj príspevku na absolventskú prax (65% zo ŽM) ako aj výšky odmeny uchádzača o zamestnanie za výkon zárobkovej činnosti (75% sumy ŽM)

Výška ŽM ovplyvňuje ešte ďalšie dávky, napr. minimálny dôchodok, ktorý musí dosiahnuť 1,36 násobok ŽM, predčasný dôchodok 1,20 násobok ŽM, nezdaniteľná časť základu dane 1,60 násobok ŽM.

Ani v prípade daňového bonusu, ktorý najadresnejšie pomáha rodinám s deťmi a ktorý si môžu uplatniť iba ekonomicky aktívni, čiže pracujúci ľudia, a nemôže sa zneužiť v prospech špekulantov, bude navýšenie smiešne. Z 21,41 pôjde na 21,56 € čo je 0,15 € ,je  0,108 násobok ŽM. Pri exekúciách pri minimálne zachovanom príjme si „prilepšia“ ľudia takisto iba o 1,39 €.

SMK navrhované zvýšenie ŽM považuje za nepostačujúce a v predloženej verzii za zbytočné. Dnes 90 000 detí žije na Slovensku v hmotnej núdzi, stredná vrstva žije v ohrození z chudoby, veľká časť dôchodcov a zdr. postihnutých občanov nemá dostatok financií na základné životné potreby, lieky a ledva prežije z mesiaca na mesiac. Preto vyzývame vládu, aby konečne začali riešiť problémy, ktoré v oblasti sociálnych vecí a rodinnej politiky nevidia, alebo nechcú vidieť. Urgujeme prijatie systémových riešení, ktoré budú trvácne a pomôžu ľuďom žijúcim na hranici chudoby, rodinám s deťmi, zdravotne postihnutými, dôchodcom a nízkopríjmovým rodinám. Osobitne chceme upriamiť pozornosť parlamentnej strany Most-Híd na to, že v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou a chudobou v tzv. hladových dolinách okrem Slovákov žije aj značná časť Maďarov, ktorí sú aj ich voličmi, a ktorí  práve patria do uvedených, chudobou postihnutých skupín. Títo ľudia  už dlhodobo volajú o pomoc, chcú pracovné príležitosti, investície, rozvoj regiónu - lebo chcú ostať doma, založiť si rodinu a nájsť svoju existenciu na Slovensku.