Župné voľby, ktoré sa uskutočnia 4. novembra 2017, znovu zmobilizujú kandidátov, budúcich členov krajských zastupiteľstiev a budúcich predsedov samosprávnych krajov, ale mobilizujú zároveň aj voličov. Znovu odznieva príliš veľa sľubov od politikov. Strana maďarskej komunity nie je zástancom nepodložených a prázdnych slov. Jej kandidáti nesľubujú niečo, čo nedokážu splniť. Vychádzajúc z doterajších výsledkov a úspechov predkladajú svoje plány, predsavzatia, predstavy a zámery uvážlivo a zodpovedne. K tomu očakávajú podporu voličov. Sú presvedčení, že silné župné zastúpenie je neodmysliteľnou podmienkou zastupovania záujmov regiónov a obcí obývaných aj obyvateľstvom maďarskej národnosti. Aby sa to mohlo uskutočniť, je potrebných čo najviac mandátov v župných parlamentoch.

Vznik župy

Samosprávny kraj je v zmysle zákona samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. O rozdelení kompetencií medzi štátom a samosprávou Národná rada Slovenskej republiky rozhodla v roku 2001 po dlhých diskusiách. Prevod kompetencií zo štátu na samosprávy priniesla po štyridsaťročnej centralistickej správe dvojúrovňovú správu. A to štátnu správu, ktorú predstavujú ministerstvá a miestna štátna správa a regionálnu samosprávu, ktorú predstavujú obce a vyššie územné celky, čiže kraje.

Voľba prvých regionálnych parlamentov (župných valných zhromaždení), ako aj voľby predsedov ôsmich samosprávnych krajov sa uskutočnila koncom roka 2001. Tohtoročné župné voľby budú v poradí už piate od vzniku samosprávnych krajov.

Decentralizáciou dostali samosprávy väčšie kompetencie, niektoré však stratili. Samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá na základe zákona hospodári svojím majetkom a svojimi príjmami, zabezpečuje a ochraňuje práva a záujmy obyvateľstva župy.

V krajskej samospráve zastupujú jednotlivé okresy podľa počtu obyvateľov poslanci, ktorí v priamych voľbách dostali najviac hlasov. Na čele krajskej samosprávy stojí predseda.

Župa má volené zastupiteľstvo, zložené z členov zastupiteľského zboru. Dôležitú úlohu zohráva aj hlavný kontrolór samosprávneho kraja.

Predseda samosprávneho kraja zodpovedá za rozhodnutia krajskej samosprávy, napríklad za nakladanie majetkom župy, za rozhodnutia zastupiteľského zboru.

Kompetencie samosprávneho kraja

Zakladá a zriaďuje župné inštitúcie: napríklad stredné školy, múzeá, domovy dôchodcov, a domovy sociálnych služieb (župa určuje poplatky za sociálne služby), knižnice, divadlá a iné kultúrne ustanovizne, nemocnice (samospráva môže odvolať riaditeľa nemocnice, môže nariadiť predaj nemocnice) a zabezpečuje rôzne služby v záujme všestranného rozvoja svojho územia a potrieb svojich obyvateľov.

Podľa osobitného zákona nakladá s finančnými prostriedkami pochádzajúcimi z daňových príjmov a s majetkom župy.

Dôležitý okruh úloh žúp tvorí doprava, údržba cestných komunikácií, ciest druhej a tretej triedy a prevádzkovanie autobusovej dopravy. Hlavným zdrojom rekonštrukcií ciest sú príjmy z cestnej dane, ako aj fondy Európskej únie.

Samosprávny kraj zabezpečuje podmienky rozvoja výchovy a vzdelávania, so zvláštnym dôrazom na stredné školy a na rozvoj ďalšieho vzdelávania. Župy rozhodujú o obnove budov škôl, o počte tried a žiakov jednotlivých vzdelávacích inštitúcií.

Úlohou samosprávneho kraja je aj vytvorenie podmienok zdravotníctva. Do jeho kompetencií patrí zvyšovanie úrovne poskytovaných služieb v jednotlivých oddeleniach nemocníc, ako aj zvyšovanie všeobecnej úrovne poskytovaných zdravotníckych služieb.

Ďalším okruhom úloh župy je prevádzkovanie sociálnych služieb. Župa prevádzkuje domovy sociálnych služieb a domovy dôchodcov, určuje poplatky za pobyt v týchto domovoch. Necháva vypracovať a schvaľuje rozvojový plán sociálnych služieb, pri výstavbe inštitúcií poskytujúcich sociálne služby a pri výstavbe bytov spolupracuje s obcami a inými právnickými a fyzickými osobami.

Nie menej dôležitá je aj kultúra, šport a turizmus. Župa zabezpečuje podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a stará sa o ochranu pamiatkového fondu. Koordinuje rozvoj telesnej kultúry a športu a starostlivosť o deti a mládež. Dohliada aj na to, aby bol cestovný ruch v rámci župy čo najpríťažlivejší.

V živote a fungovaní župy majú mimoriadny význam župné dotácie, ktoré znamenajú finančnú podporu pre obce, organizácie a jednotlivcov, ktorí o dotáciu požiadali a tá im bola v určenej miere schválená. Z týchto dotácií sú podporované nie len obecné dni, folklórne festivaly alebo podobné kultúrne a športové podujatia, ale aj väčšie poľnohospodárske a podnikateľské projekty. 

Okrem regionálnych a celoštátnych programov sú župy súčasťou viacerých medzinárodných združení, okrem toho spĺňajú dôležitú úlohu v oblasti cezhraničnej spolupráce. Župy, v ktorých žije aj populácia maďarskej národnosti a majú spoločné hranice s Maďarskom, okrem partnerských dohôd a dohôd o spolupráci sa  snažia aj o posilnenie cezhraničných slovensko-maďarských vzťahov.  

Samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. V záujme toho vykonáva aj vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť. Zakladá, zriaďuje a zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov. Podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia, utvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho územia.    

Obyvateľ samosprávneho kraja

Pôsobnosť a kompetencie samosprávneho kraja vykonáva nie len zastupiteľstvo a predseda samosprávneho kraja, ale aj obyvatelia kraja, ktorí sú oprávnení voliť zastupiteľstvo a byť volení do zastupiteľstva, sú oprávnení voliť predsedu a byť volení za predsedu. Obyvatelia samosprávneho kraja sú oprávnení hlasovať v referende, zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva, obracať sa so svojimi podnetmi, sťažnosťami a inými podaniami na predsedu, zastupiteľstvo a orgány ním zriadené.

Obyvateľ samosprávneho kraja je osoba, ktorá má trvalý pobyt v obci ležiacej na jeho území. Zároveň je to osoba, ktorá využíva svoje zákonom dané práva, a svojím zodpovedným prístupom sa zúčastňuje na fungovaní svojho samosprávneho kraja. Právom a povinnosťou všetkých obyvateľov župy je prispieť k pokroku svojho regiónu. Svoje postrehy, námety, návrhy môže presadiť prostredníctvom členov zastupiteľského zboru, ktorým aj on dal vo voľbách svoj hlas, a tým vyjadril voči nim dôveru.   

Plány, predsavzatia

Krajskí poslanci Strany maďarskej komunity vo volebnom období v rokoch 2013 a 2017 vykonávali efektívnu prácu. 41 poslancov a traja podpredsedovia žúp SMK vedia preukázať hmatateľné výsledky, ktoré užívajú všetci obyvatelia jednotlivých žúp.

Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, služby nemocníc a starostlivosť o starších ľudí je medzi úlohami v každej župe na prvom mieste. Bohužiaľ stav našich nemocníc a iných zdravotníckych zariadení neraz nezodpovedá požiadavkám doby. Príčiny treba hľadať predovšetkým v súčasnom nedostatočnom spôsobe financovania, ktorý je nutné zmeniť. Župní poslanci sa snažia o to, aby zdravotnícke zariadenia, vrátane domovov dôchodcov, plnili svoje poslanie čo najúčinnejšie. Je dôležité, aby sociálna oblasť fungovala dostatočne. Naším cieľom je, aby úroveň domovov sociálnych služieb, ako aj domovov dôchodcov naďalej rástla, aby sa ich služby naďalej rozširovali a potreby dopĺňali.

Otázka cestných komunikácií je ďalšia úloha, ktorá v jednotlivých župách čaká na riešenie. Už bolo obnovených veľa kilometrov ciest, ale aj ďalšie čakajú na rekonštrukciu, v niektorých oblastiach sú cesty v katastrofálnom stave. Navyše aj obnovené cesty treba neustále udržiavať, časom znovu rekonštruovať. Cieľom SMK je, aby užívanie cestných komunikácií bolo bezpečné, a aby cesty účinne slúžili ľuďom.

Oblasť školstva a kultúry je mimoriadne dôležitá v župách obývaných aj obyvateľstvom maďarskej národnosti. S uspokojením môžeme konštatovať, že vďaka našim poslancom v krajských samosprávach sa neznižujú počty maďarských tried a darí sa nám zachovať aj základné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Dôležitou zábezpekou zachovania a rozvoja našej komunity je udržiavanie vlastnej kultúry, k tomu je nepochybne potrebný zodpovedný prístup a oddaná činnosť poslancov v župnom parlamente, ktorí sú maďarskej národnosti.    

Rozhodujme spoločne!

Osud žúp máme vo vlastných rukách. Obyvatelia župy môžu vyjadriť svoj názor a zúčastniť sa na riadení župy prostredníctvom poslancov. Svoj región môžu obohacovať svojimi postrehmi, kritikou, návrhmi, nápadmi cestou nimi zvolených poslancov.

K tomu je potrebné, aby bola volebná účasť čo najvyššia, aby naši kandidáti dostali čo najviac hlasov voličov, a aby sme mali čo najviac poslancov, ktorí môžu ovplyvniť prácu vedenia župnej samosprávy, a tým aj život župy.