A 2017. november 4-i megyei választások ismét mozgósításra kényszerítik a jelölteket, leendő képviselőket és megyeelnököket, de egyúttal a választópolgárokat is. Ismét túl sok ígéret hangzik el a politikusoktól. A Magyar Közösség Pártja nem híve a megalapozatlan és üres ígérgetéseknek. Nem ígérnek olyat, amit nem tudnak teljesíteni. Az eddigi eredményekből és sikerekből kiindulva megfontoltan, felelősséggel tárják a választók elé terveiket, célkitűzéseket, elképzeléseiket és szándékukat. Ehhez kérik a választók támogatását. Meggyőződésük, hogy az erős megyei képviselet nélkülözhetetlen feltétele a magyarlakta települések és vidék érdekei érvényesítésének. Hogy ez megvalósulhasson, minél több mandátumra van szükség a megyei parlamentekben.

A megye létrejötte

A törvény értelmében az önkormányzati kerület, más szóval megye, a Szlovák Köztársaság önálló területi önkormányzati és közigazgatási egysége. Az állam és az önkormányzat közti hatáskörök elosztásáról a parlament hosszas vitákat követően 2001-ben döntött. A hatáskörök átruházása az államról az önkormányzatokra a negyvenévi centralista igazgatás után meghozta a kétszintű igazgatást. Éspedig az államigazgatást, amelyet a minisztériumok és a helyi állami igazgatás képez, valamint a területi önkormányzást, amelyet a települések és a megyék képviselnek. 

Az első regionális parlamentek (megyei közgyűlések), valamint a nyolc megye elnökének megválasztására 2001 végén került sor. Az idei megyei választás már az ötödik lesz az önkormányzati megyék megalakulása óta. 

A decentralizációval az önkormányzatok nagyobb hatáskört kaptak, némely hatáskörüket elvesztették. Az önkormányzati megye jogi személy, amely a törvény alapján önállóan gazdálkodik saját vagyonával és saját bevételeivel, biztosítja és védi a megye lakosságának jogait és érdekeit. 

A megyei önkormányzatban az egyes járásokat lakosságuk számaránya szerint képviselik a választások során legtöbb szavazatot elért képviselők. A megye élén a megyeelnök ál.

A megyének választott képviselete van, amely a képviselő-testületi tagokból áll. Fontos szerep hárul a megyei főellenőrre is. 
A megyeelnök felel a megyei döntésekért, például a megyei költségvetés felhasználásáért, a megyei képviselőtestület határozataiért. 

Az önkormányzati megye hatáskörei

Megyei intézményeket alapít és működtet: például középiskolákat, múzeumokat, szociális- és nyugdíjas otthonokat (a megye határozza meg a szociális szolgáltatások díját), könyvtárakat, színházakat és más kulturális intézményeket, kórházakat (a megye leválthatja a kórház igazgatóját, elrendelheti a kórház eladását) és különféle közérdekű szolgáltatásokat biztosít.

Rendelkezik a megye adóbevételeiből származó anyagi eszközökkel és a széleskörű megyei tulajdonnal.  

A megyék fontos feladatköre a közlekedés, vagyis az úthálózat karbantartása, a másod- és harmadrendű utak és az autóbusz-közlekedés üzemben tartása. Az útjavítások fő forrása az útadó és az európai uniós pénzalapok.

Az önkormányzati megye megteremti a nevelés és oktatás fejlesztésének feltételeit, különös tekintettel a középiskolákra és a továbbképzések fejlesztésére. A megyék döntenek az iskolaépületek felújításáról, az egyes oktatási intézmények osztály- és tanulói létszámáról. 

A megye felelőssége az egészségügy feltételeinek megteremtése. Fennhatósága alá tartoznak az egyes kórházak, az egyes osztályok egészségügyi szolgáltatásai, az egészségügyi ellátás színvonalának növelése.

További feladatköre a szociális szolgáltatások működtetése. A megye szociális és nyugdíjasotthonokat üzemeltet, megállapítja ezen szolgáltatások díját. Kidolgoztatja és jóváhagyja a szociális szolgáltatások fejlesztési tervét, együttműködik a községekkel, más jogi és természetes személyekkel a szociális szolgáltatást nyújtó intézetek és lakások építésénél. 

Nem kevésbé fontos a kultúra, sport, turizmus is. A megye megteremti a kulturális értékek megalkotásának, bemutatásának és fejlesztésének feltételeit, és gondoskodik a műemlékvagyon védelméről. Koordinálja a testnevelési kultúra és a sporttevékenység, illetve a gyermekekről és az ifjúságról való gondoskodás fejlesztését. Figyelmet fordít az idegenforgalom vonzóbbá tételére.

A megye életében nagy jelentőségűek a megyei dotációk, amelyek a települések, szervezetek, vállalatok és egyének pályázataira megszavazott támogatásokat jelentik. Ezek nemcsak falunapokat, hagyományőrző fesztiválokat vagy egyéb kulturális és sportrendezvényeket támogatnak, hanem nagyobb mezőgazdasági vagy vállalkozási projekteket is.

A megyék a regionális és országos programokon túl több nemzetközi társulás tagjaként is szerepelnek, ezen felül fontos szerepet töltenek be a határon átnyúló kapcsolatok területén. A magyarok által is lakott megyék, amelyek a magyar határral érintkeznek, a partnerségi és együttműködési megállapodásokon túl a szlovák-magyar határon átnyúló kapcsolatok élénkítésén is igyekeznek.

Az önkormányzati megye tehát gondoskodik a régió sokrétű fejlődéséről és lakosai szükségleteiről. Ennek érdekében saját befektetési és vállalkozói tevékenységet is folytat. Költségvetési, támogatott szervezeteket és egyéb jogi személyeket alapít, illetve ellenőrzi azok tevékenységét. Részt vesz a természeti környezet kialakításában és megvalósításában, kialakítja a területén elhelyezkedő települések kölcsönös viszonyainak optimális rendezését szolgáló lehetőségeket. 

A megye lakosa

Az önkormányzati megye hatásköreit nemcsak a megye képviselő-testülete és a megyeelnök gyakorolja, hanem a megye lakosai is, akik jogosultak megválasztani a képviselő-testületet, ugyanakkor jogosultak a képviselő-testületbe való megválasztásra; jogosultak megválasztani az elnököt és az elnöknek való megválasztásra. A megye lakosai jogosultak szavazni az önkormányzati megye által kiírt népszavazáson, részt venni a képviselő-testület ülésein, indítványaikkal, panaszaikkal és egyéb beadványaikkal az elnökhöz, a testülethez és az általuk létrehozott szervekhez fordulni.

Az önkormányzati megye lakosa az a személy, akinek állandó lakhelye az önkormányzati megye területén fekvő községben van. Ugyanakkor az a személy, aki él törvény adta jogaival, és felelősségteljes hozzáállással vesz részt megyéje működésében. Minden polgár joga és kötelessége hozzájárulni lakhelye és régiója előrehaladásához, de meglátásait, észrevételeit a képviselő-testület tagjai által ültetheti át, akiknek ő maga is bizalmat szavaz a megyei választások során.   

Tervek, célkitűzések

A Magyar Közösség Pártja megyei képviselői 2013 és 2017 között hathatós munkát végeztek. 41 képviselőnk, három alelnökünk szemmel látható és kézzel fogható eredményeket tudnak felmutatni, amelyeket az egyes megyék lakosai élvezhetnek.

A betegellátás, kórházi ápolás, idősek gondozása mindegyik megyében a feladatok élén áll. Sajnos kórházaink és más egészségügyi intézményeink állapota sokszor nem felel meg a kor követelményeinek. Ennek okai elsősorban a jelenlegi finanszírozási módszerben keresendők, amelyen változtatni kell. A megyei képviselők azon igyekeznek, hogy az egészségügyi intézmények, beleértve a nyugdíjas otthonokat is, minél hatékonyabban teljesítsék küldetésüket. Fontos, hogy a szociális terület kielégítően működjön. Célunk, hogy a szociális és nyugdíjas otthonok színvonala tovább nőjön, és ellátottsága tovább bővüljön.

A közutak kérdése a következő feladat, amely az egyes kerületekben megoldásra vár. Már eddig is sok kilométernyi útszakasz újult fel országszerte, de továbbiak is megértek a rekonstrukcióra, némely vidékeken katasztrofálisak az útviszonyok. Mindemellett a felújított utakat is karban kell tartani, idővel pedig megismételni a felújításukat. Az MKP célja, hogy a közutak használata biztonságos legyen, s hogy a közutak hatékonyan szolgálják az embert.

Az oktatás és a kultúra területe kiemelten fontos a magyarok által is lakott megyékben. Megelégedéssel vesszük tudomásul, hogy megyei képviselőinknek köszönhetően nem csökken a magyar osztályok száma, s az alapiskoláinkat is sikerül megőriznünk. Megmaradásunk és gyarapodásunk fontos záloga az oktatás és a kultúra fenntartása, s ehhez kétségkívül szükséges a magyar ajkú megyei képviselők felelősségteljes, odaadó hozzáállása és munkavégzése.

Döntsünk együtt!

A megyék sorsa mindnyájunk kezében van. A megye lakossága a képviselők által tud beleszólni a megye működésébe. Észrevételekkel, kritikával, javaslatokkal, ötletekkel gazdagíthatja régióját az általa megválasztott képviselő közbenjárásával.

Mindehhez arra van szükség, hogy a választási arány minél magasabb legyen, hogy jelöltjeink minél több szavazatot kapjanak, s hogy minél többen szóljanak bele a megye vezetésének munkájába.