Strategickému cieľu vlády SR v oblasti pôdohospodárstva nemožno v podstate veľa vyčítať. V úvode spomínané ciele (využitie prírodného potenciálu, zvyšovanie úrovne vlastnej potravinovej sebestačnosti a podielu domácich potravín, ako aj zabezpečiť kvalitné a bezpečné potraviny pre obyvateľov tak aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a poškodzovaniu ekosystému) sú ako z učebnice. Alebo možno ich hodnotiť tak, ako všeobecnú túžbu ideálnej spoločnosti. Na týchto princípoch a ideáloch je koncipovaný aj program SMK-MKP 2009-2029.

Čo sa týka dlhodobej koncepcie poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva SR, ktorá sa bude opierať o strategické dokumenty Európskej únie, sú pomenované priority (podpora špeciálne na živočíšnu produkciu, na podporu pestovateľov špeciálnych plodín a spracovateľského priemyslu, na proces pozemkových úprav, na zvýšenie poistenia rizík, na podporu tvorby zamestnanosti, na podporu mladých poľnohospodárov a na rozvoj podpory propagácie slovenskej produkcie), ktoré sú v zhode aj s programom SMK-MKP. Absentuje ale vízia, akým pomerom bude podporovaný agrosektor v budúcnosti zo štátneho rozpočtu. Nie je nám jasné, čo znamená veta: „dosiahnutie maximálnej podpory z rozpočtu SR pri zachovaní rozpočtovej zodpovednosti“. V podstate PVV má svoje priority stanovené na základe všeobecných ideálov, ale vážnosť tejto snahy nie je pomerne finančne vyjadrená. Pred bránami hospodárskej krízy bude veľmi ťažké zabezpečiť finančné zdroje na dosiahnutie uvedených cieľov a preto by sme uvítali aspoň predstavu, v akom pomere navýši vláda zdroje zo štátneho rozpočtu na rozvoj agrosektoru.

Veľmi pozitívne hodnotíme prioritu, ktorá stanovila za cieľ vynaložiť úsilie na zabezpečenie spravodlivých, transparentných a nediskriminačných podmienok slovenským poľnohospodárom a potravinárom v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ. Ak sa podarí dosiahnuť tento cieľ, bude to veľké zadosťučinenie slovenským poľnohospodárom.

Vítame, že pôdny fond vláda považuje za národné bohatstvo, zohľadňuje dopady klimatických zmien na poľnohospodársku produkciu a v boji proti suchu mieni investovať do závlahových systémov.

Uvítali by sme, keby cieľ Vlády SR na odstránenie diskriminácie v oblasti priamych platieb naprieč EÚ a dosiahnutie konvergencie priamych platieb nebolo plánované do konca roka 2027, ale do konca volebného obdobia, tj. do štyroch rokov, do roku 2024.

Teší nás, že bude venovaná pozornosť zvyšovaniu kvality študijných odborov na stredných a vysokých školách so zameraním na poľnohospodárstvo a potravinárstvo s ohľadom na potreby trhu práce. Pri tomto bode žiadame rozvíjať aj odborné školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Naše programy sa stretávajú v tom, že PVV myslí aj na podporu, obnovu a zachovanie tradičných systémov hospodárenia na lazoch, kopaniciach a štáloch. Podporí rozvoj agroturistiky, rybárstva a zároveň podporí zachovanie pôvodného slovenského genofondu v poľnohospodárskej výrobe. Zachovanie roľníkov tzv. „samoživiteľov“ pomôže zabráneniu vyľudnenia vzdialenejších odľahlých miest na vidieku a zvýšeniu životnej úrovne aj ľudí maďarskej národnosti na lazoch.

PVV v oblasti lesníctva považujeme za vysoko profesionálnu. Podporujeme úprimnú snahu na hľadanie riešenia dlhodobého sporu lesníkov s ochranármi v prospech lesa.

Na záver konštatujeme, že schválený PVV v oblasti pôdohospodárstva, lesníctva a potravinárstva je významným podielom v súlade s oficiálnym programom strany SMK-MKP.

Ing. István Pomichal, PhD., expert SMK–MKP pre pôdohospodárstvo

Címkék: István Pomichal ,