S prihliadnutím na dôležitosť zastúpenia maďarskej komunity a regiónu kde žijeme, my, zmluvné strany považujeme za dôležité vznik spoločnej maďarskej kandidátky, aby mali Maďari žijúci na Slovensku po voľbách v roku 2020 zastúpenie v parlamente,  ktoré napomôže k vytvoreniu lepších podmienok pre život v južných regiónoch a k zlepšeniu postavenia maďarskej komunity.

Cítime povinnosť vytvoriť také maďarské zastúpenie, ktoré bude stáť na tej správnej strane, za ktoré sa nebudeme hanbiť.  Chceme pokračovať v tradícii maďarských ponovembrových politických generácií: maďarské zastúpenie je súčasťou demokratického, proreformného bloku a napomáha modernizácii našej krajiny.

Kľúčom k zachovaniu maďarskej komunity na Slovensku je vlastné parlamentné zastúpenie. Našim spoločným cieľom je, aby maďarská komunita prispela k zmene vlády, k vytvoreniu demokratického Slovenska, ktoré je právnym štátom. V štáte, kde vládne právo, kde sa uplatňujú ľudské práva a kde sa dajú uplatniť pre Maďarov dôležité menšinové práva.

Našim cieľom je, aby sme namiesto pseudoopatrení dosiahli zmeny, ktoré garantujú rozvoj maďarskej komunity, aby sa naštartoval rozvoj južného Slovenska, ktoré najviac upadlo v posledných troch dekádach.

Majúc na zreteli hore uvedené hodnoty a priority, Strana maďarskej komunity, Maďarské fórum a hnutie Spolupatričnosť sa rozhodli zostaviť spoločnú maďarskú kandidátku pod názvom Maďarská komunitná spolupatričnosť pre voľby do NR SR v roku 2020.

Pri rokovaniach o spoločnom postupe sme  urobili kompromisy, ale  nevzdali sme  sa svojich hodnôt a zásad.

Spoločne  týmto memorandom prehlasujeme, že sa nezriekneme našich práv a budúcnosti našich detí v rodnom kraji. V záujme týchto hodnôt a priorít sa obraciame na voličov o podporu spoločnej maďarskej kandidátky!

 

V Bratislave, 28. novembra 2019.

 

József Menyhárt                             Zsolt Simon                  Szabolcs Mózes

Strana maďarskej komunity            Maďarské fórum          Spolupatričnosť