Republiková rada Strany maďarskej komunity v záujme zabezpečenia maďarskej jednoty na Slovensku a politického zastupovania maďarskej komunity iniciuje a rozbieha vytvorenie hnutia vhodného pre tieto ciele.

RR SMK si aj naďalej stojí za politikou na etnickom princípe, ktorá ochraňuje záujmy, práva a status národných komunít a etnických skupín. V otázke maďarskej politickej ochrany záujmov považujeme za nevyhnutné, aby sme zastupovali predovšetkým našu komunitu, o tom hovoria volebné hlasy príslušníkov našej komunity. RR SMK v duchu týchto princípov po renovelizácii zákona o štátnych symboloch vyzýva vládu a parlament, aby vyriešila otázku slobodného používania národných symbolov.

Republiková rada Strany maďarskej komunity ďakuje za hlasy odovzdané kandidátom strany do volieb EP. Napriek chýbajúcim 396 hlasom je takmer 50 000 odovzdaných hlasov v južných regiónoch silný, ale nie dostatočný výsledok.

SMK vyjadruje znepokojenie kvôli dianiu v NR SR a kvôli vládnucej arogancii a mocenským prejavom. Novelizácia zákona o volebnej kampani behom jedného dňa je nezlučiteľná s demokratickými princípmi, o to viac, že s vládnymi stranami spolu hlasovali aj extrémisti.

RR SMK podporuje iniciatívu Sikulskej národnej rady, ktorá sa týka reformy kohéznej politiky EÚ, a ktorej ide o rovnosť národnostných regiónov. SMK sa mieni zúčastniť na petícii, aby sa pozbieralo čo najviac podpisov v záujme zachovania regiónov obývaných menšinami a v záujme zastavenia hospodárskeho zaostávania a diskriminácie týchto regiónov, prispejúc tým k úspešnosti tejto európskej iniciatívy.

RR SMK podporuje zníženie daní a odvodov obyvateľstva, avšak upozorňuje, že to nemá zaťažovať rozpočet krajských a miestnych samospráv. Vláda a poslanci Národnej rady SR majú prijať na zvýšenie životnej úrovne ľudí také opatrenia, ktoré budú vplývať na bilanciu štátneho rozpočtu a nerozhádžu rozpočty miest, obcí a samosprávnych krajov, v poradí už štvrtým svojím opatrením.

Popri problémoch v zdravotníctve ľudí najviac trápia nedostatky v oblasti sociálnej starostlivosti. Preto je pochopiteľné, že pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami vládna koalícia sa snaží prijať práve v tejto oblasti také opatrenia, ktoré môžu zlepšiť ich neustále padajúce volebné preferencie. Okrem zvýšenia nezdaniteľnej položky, príspevku pre školákov pri začatí školského roka, alebo zrušenia koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov preto pristúpili aj k zvyšovaniu štátnych dávok. Dlhoročne neriešené problémy v oblasti sociálnych vecí sa nedajú riešiť sociálnymi balíčkami, treba čo najskôr prijať systematické, účinné a adresné opatrenia.

Pre SMK je naďalej dôležité, aby školy s vyučovacím jazykom maďarským dosiahli relatívnu samostatnosť v oblasti finančného zabezpečenia a obsahu výučby. Aj v tomto školskom roku sa vyskytli  nepriaznivé situácie a mali negatívny dosah na naše školy,  ako napr. určenie maximálneho počtu žiakov budúceho prvého ročníka na stredných školách. Naďalej sú niektoré naše školy na prahu zrušenia,  čoho dôvodom je nedostatok peňazí. V novom zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch chýba garantovaná možnosť  ďalšieho vzdelávania v materinskom jazyku. Aj tieto príklady znázorňujú dôležitosť dosiahnuť zmenou školského zákona zaviesť pojem národnostné školstvo spolu s výhodami, ktoré k nemu patria - pozitívnou diskrimináciou. 

Republiková  rada SMK vyzýva slovenskú vládu, aby na zlepšenie podmienok  hospodárenia v agrosektore bezodkladne začala realizovať sľúbené opatrenia pozemkových úprav a aj z vlastných finančných zdrojov postupne realizovala komasáciu poľnohospodárskej a lesníckej pôdy. Republiková  rada SMK poukazuje aj na to, že rozvoj potravinárskeho priemyslu Slovenska je možný iba  s reformou súčasného agrodotačného systému a vytvorením priaznivého podnikateľského prostredia a motivačného legislatívneho pozadia pre hospodárenie a produkciu.

Trstice, 29. júna 2019