A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa a magyar egység és a közösség politikai érdekképviseletének biztosítása érdekében kezdeményezi és elindítja az ennek biztosítására hivatott mozgalom létrehozását.

Az MKP OT továbbra is kiáll az etnikai alapú, azaz a nemzeti közösségek vagy népcsoportok érdekeit, jogait és státusát védő, valamint bővíteni szándékozó politika mellett. A magyar politikai érdekképviselet kérdésében elengedhetetlennek tartjuk, hogy elsősorban saját közösségünket képviseljük, a közösségünkhöz tartozó polgárok szavazatai erről szólnak. Az MKP OT ezen alapelvnek megfelelően, a mély megdöbbenést kiváltó „himnusztörvény” visszamódosítása mellett felszólítja az SZK Kormányát és parlamentjét, hogy oldja meg a nemzeti jelképek szabad használatának kérdését.

A MKP OT köszöni az európai parlamenti választás során a párt jelöltjeire leadott szavazatokat. A hiányzó 396 szavazat ellenére a közösségünk által lakott régiókban a választópolgárok közel 50 000 szavazata erőteljes, de nem kielégítő eredmény.

Az MKP aggodalmát fejezi ki a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsban zajló folyamatok, a kormányzati arrogancia és hatalmi visszaélések miatt. A választási kampányt szabályozó törvény egy napon belüli módosítása a demokratikus elvekkel összeegyeztethetetlen lépés, amit hatványoz azon tény, hogy a kormánypárokkal a szélsőségesek is együtt szavaztak.

Az MKP OT támogatja a Székely Nemzeti Tanács által életre hívott, az Európai Unió kohéziós politikának reformjára irányuló, a régiók egyenlőségéről szóló európai polgári kezdeményezést, és ösztönző szerepet kíván betölteni abban, hogy kellő számú támogató nyilatkozat gyűljön össze a nemzeti kisebbségek által lakott régiók megőrzését és e régiók hátrányos megkülönböztetésének megszüntetését célzó kezdeményezés mellett, hozzájárulva ezzel annak európai sikerre viteléhez.

Az MKP Országos Tanácsa támogatja a lakosság adó- és járulékterheinek csökkentését célzó intézkedések bevezetését, de egyúttal felhívja a figyelmet, hogy ezek bevezetése ne a kerületi és települési önkormányzatok kasszáját terhelje. A kormány és az országos képviselők az életszínvonal megnövelésére olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek az állami költségvetésre lesznek hatással, ne a helyi önkormányzatok gazdálkodását borítsák fel, sorrendben a negyedik ilyen jellegű intézkedésükkel.

A lakosságot az egészségügy mellett a szociális ügyek érintik a legérzékenyebben. Érthető tehát, hogy a parlamenti választások közeledtével a kormánykoalíció ezen a területen igyekszik olyan törvénymódosításokat eszközölni, amelyek fellendíthetik az egyre inkább csökkenő pártpreferenciákat. Az adómentes alap növelése, az iskolás diákok évkezdési támogatása, vagy a nyugdíjasok számára eltörlendő koncessziós díjak mellett ezért az állami juttatásokat is megemelik. A szociális ellátás terén fennálló többéves mulasztást nem lehet szociális csomagokkal pótolni, mielőbbi rendszerszerű, hatékony és célirányos intézkedések bevezetésére van szükség.

A Magyar Közösség Pártja számára továbbra is az a fontos, hogy a közoktatásban szereplő magyar intézmények mind anyagilag, mind tartalmilag elérjék a relatív önállóságot. Az idei tanév is bizonyította, hogy ennek hiányában nagy veszélynek vannak kitéve intézményeink. A középiskolákban megszabott kötelező felvételi irányszám több iskolánkat érintette hátrányosan. Az új pedagógustörvényből hiányzik az anyanyelvű képzések garantált lehetősége. A felsorolt példák is azt bizonyítják, számunkra fontos a közoktatási törvény módosításával, illetve önálló jogszabállyal elérni a nemzetiségi oktatásügy fogalmának bevezetését mindazokkal a kedvezményekkel, pozitív diszkriminációval, melyek ehhez kötődnek.

AZ MKP Országos Tanácsa felszólítja a szlovák kormányt, hogy az agrárgazdálkodás helyzetének javítására haladéktalanul kezdje el a beígért területrendezési intézkedéseket, és akár saját anyagi források felhasználásával folyamatosan valósítsa meg a mezőgazdasági és erdészeti földterületek tagosítását. Az MKP OT rámutat arra is, hogy Szlovákia élelmiszeriparának fellendítése csak a jelenlegi agrárdotációs rendszer reformjával és a kedvező vállalkozói környezet a gazdálkodást és a termelést motiváló törvényi hátterének kialakításával lehetséges.

Nádszeg, 2019. június 29.