Republiková rada strany maďarskej komunity považuje za dve najdôležitejšie diania v nastávajúcom období voľby prezidenta Slovenskej republiky a voľby poslancov Európskeho parlamentu. Oboje majú veľmi vážnu váhu. V prípade volieb prezidenta republiky bude nesporne dôležitou úlohou zastaviť nemorálne a neprávne politické okolnosti, ktoré sa v poslednom čase v krajine rozmohli. Vážnosť volieb do EP zvyšuje popri udržaní spoločnosti založenej na kresťanských hodnotách aj to, aby sa na program dostali aj riešenia otázok autochtónnych menšín.

RR SMK vyjadruje znepokojenie, i keď v západnej časti Slovenska evidujeme silný nedostatok pracovnej sily, ale, v južnej časti stredného a východného Slovenska je naďalej výrazná nezamestnanosť, netvoria sa nové pracovné príležitosti. Vyzývame preto Vládu SR, aby situáciu riešila, aby štátnymi stimulmi  výraznejšou mierou podporovala tvorbu pracovných miest v uvedených regiónoch. Zároveň žiadame Vládu SR, aby v južnej časti stredného a východného Slovenska zásadným spôsobom skvalitnila dopravnú infraštruktúru, lebo bez kvalitných ciest a železníc v najzaostalejších regiónoch Slovenska nebude možný hospodársky rozvoj, tieto regióny budú odkázané na postupný hospodársky útlm.

Strana maďarskej komunity dlhodobo presadzuje nutnosť zvýšenia dávok pre rodiny, podporu mladých rodín, riešenie ich bytovej otázky. Parlamentom schválená podpora bývania je bezo sporu veľkou pomocou pre mladé rodiny, ale iba toto opatrenie určite nezaručí citeľný nárast pôrodnosti. Strana maďarskej komunity v oblasti rodinnej politiky naďalej presadzuje prijatie balíka komplexných, spoľahlivých a trvalých opatrení, ktoré zabezpečia zvýšenie prídavkov na deti, daňového bonusu, rodičovského príspevku a ďalších štátnych dávok pre rodiny.

Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a na to nadväzujúca vyhláška ministerstva, na základe ktorej sa určuje najväčší počet žiakov v prvých ročníkoch na stredných školách v roku 2019, dostali naše stredné školy do veľmi nepriaznivej situácie. Preto sa pripájame k iniciatívam, ktoré žiadajú zmenu v zákone. Ďalej upozorňujeme rodičov, že aj na stredných školách je žiaduce učiť sa v materinskom jazyku. Je to výrazný spôsob upevňovania národnej identity. Preto opäť upozorňujeme na dôležitosť učenia sa v materinskom jazyku od škôlky až po univerzitu.

Republiková  rada SMK vyzýva vládu SR, aby zabezpečila a urýchlila niekoľko desaťročia ťahajúce sa pozemkové úpravy  a uľahčila tak podmienky agrárneho hospodárenia.

V záujme zachovania potravinovej bezpečnosti je potrebné čo najskôr zaviesť také opatrenia, ktoré zabránia dovozu nekvalitných a často škodlivých potravín do obchodnej siete Slovenska.

 Republiková  rada SMK v otázkach ochrany životného prostredia považuje za prioritné ochranu zásob pitnej vody a pôdy Slovenska. Očakáva od Vlády Slovenskej republiky urýchlene zaviesť opatrenia na vybudovanie vidieckych čističiek odpadových vôd, kanalizácií a na likvidáciu starých a nelegálnych skládok odpadu.

Bratislava, 9. februára 2019