Strana maďarskej komunity podporuje a stojí za požiadavkami poľnohospodárov Slovenska, ktoré smerujú na čo najrýchlejšie riešenie roky sa hromadiace problémy v agrárnom sektore.

SMK už vo viacerých vyhláseniach poukázala na to, že agrárny a potravinársky sektor a v rámci toho starosti gazdov nie sú prioritou slovenskej vlády.  Viackrát vyzvala vládu Slovenskej republiky, aby v tejto oblasti čo najskôr vytvorila odborne podložené zmeny a reformy. Aby zo štátneho rozpočtu vyčlenila finančný zdroj na vytvorenie takých investičných fondov, ktoré budú efektívne podporovať rozvoj poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, zabezpečujúc vytvorenie nových malých a stredných podnikaní so zapojením mladšej generácie a s garantovaním jej rovnakých šancí. V súvislosti s uskutočnením reformy poľnohospodárstva nech si vytýči za dôležitý a prioritný cieľ možnosť vytvorenia viac tisíc pracovných miest, ako aj vytvorenie domácej nezávislej potravinovej bezpečnosti rozvojom agrárneho a potravinárskeho rezortu, čo zároveň môže vytvoriť aj udržanie slušného vidieckeho života na Slovensku. Už desaťročia sľubované pozemkové úpravy a riešenie dokončenia komasácie ba malo byť prvoradou úlohou slovenskej vlády v záujme úpravy užívacích a majetkových práv pôdohospodárskych pozemkov. Túto záležitosť nevyrieši zákon, ktorý sa negatívne dotýka záujmov desiatok tisícov majiteľov pôdy a viac tisíc gazdov - poľnohospodárov.

Dnes je už zjavné, že činnosť agrárneho rezortu sa orientuje takmer len na prerozdelenie podporných fondov Európskej únie, neraz tolerujúc aj korupčné prípady. Robí to namiesto toho, aby - vypočujúc si hlas vidieka - vytvoril odborne fundovanú koncepciu slovenského agrárneho a potravinárskeho priemyslu, podloženú vhodným a pružným legislatívnym pozadím, ktoré dáva všetkým hospodárom rovnaké šance k slušnému uplatneniu sa a žitiu, čo by malo byť základnou podmienkou rozvoja a zachovania vidieka.

SMK aj v zmysle uvedených víta a súhlasí s dnešnou protestnou akciou hospodárov za ich oprávnené požiadavky.

Péter Varga
podpredseda SMK za oblasť poľnohospodárstva a životného prostredia

Címkék: Peter Varga ,