20. mája 2017 na kongrese Federálnej únie európskych národnostných menšín (FUEN) v Kluži (Rumunsko) sa začala kampaň na získanie milióna podpisov pre Minority Safe Pack. Jej cieľom je získať podporu k iniciatíve ochrany autochtónnych menšín v Európe. Týka sa to zhruba 50 miliónov príslušníkov domorodých menšín v jednotlivých európskych štátoch. Na Slovensku bude prebiehať zber podpisov pod riadením Strany maďarskej komunity.

Avšak na Slovensku z právneho hľadiska by sa mohli vynoriť určité problémy.  Podľa príslušného nariadenia Európskej únie totiž nie je možnosť zbierať podpisy na dvoj- alebo viacjazyčných hárkoch. Je však možné zbierať tieto podpisy v jednotlivých členských štátoch EÚ na hárkoch pripravených v akomkoľvek (na tom istom hárku iba v jednom) jazyku platnom v EÚ. Pre prípad Slovenska by to znamenalo, že podľa nariadenia EÚ nie je prípustné použiť slovensko-maďarské petičné hárky, avšak je možné použiť hárky v slovenskom a osobitne aj v maďarskom jazyku.  Podpisy má skontrolovať Ministerstvo vnútra SR, čo by v praxi znamenalo, že bude kontrolovať hárky s textom v slovenskom a osobitne aj v maďarskom jazyku, napriek tomu, že odvolajúc sa na zákon o štátnom jazyku by čisto maďarské hárky mohlo ministerstvo odmietnuť.  Ustanovenia európskeho nariadenia však majú prioritu pred národnými predpismi, v tomto prípade sú nad slovenským zákonom o štátnom jazyku.

Vzhľadom na to, že štátne úrady u nás odmietajú používanie maďarského jazyka v praxi aj v prípadoch, keď to priam zaručujú slovenské právne predpisy, Strana maďarskej komunity sa včera, 20. júna 2017 obrátila na Ministerstvo vnútra SR so žiadosťou o stanovisko k tejto veci. SMK žiada od ministerstva, aby sa písomne zaručilo za uplatnenie jazykových predpisov nariadenia EÚ, t. j. aby nebránilo riadnemu skontrolovaniu aj maďarských podpisových hárkov právnymi, ani technickými (umelo vytvorenými) prekážkami.

SMK rozbehne zber podpisov po prevzatí odpovede od ministerstva na svoju žiadosť o stanovisko.

Tlačový odbor SMK