Dolinka, 11. februára 2017

Republiková rada Strany maďarskej komunity považuje jesenné voľby do vyšších územných celkov za jeden z najdôležitejších politických medzníkov tohto roka. Pre našu komunitu je primárnym cieľom dosiahnutie úspechu v uvedených voľbách a získanie mandátu pre čo najviac zástupcov maďarskej národnosti – s prihliadnutím na dôležitú úlohu samosprávnych krajov v oblasti rozvoja územnej infraštruktúry, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ako aj v oblasti maďarskej kultúry a vzdelávania.

Strana maďarskej komunity v uplynulom období rozpačito sledovala diania okolo cien energie. Zároveň s uspokojením konštatuje, že po neodbornom a politicky nekompetentnom prístupe k problému predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví nakoniec odstúpil z funkcie. Členovia Republikovej rady SMK dúfajú, že na tento post bude – po vážnom odbornom zhodnotení – zvolený taký predseda, ktorý bude viesť úrad nezávisle od vplyvu poskytovateľov energií, a svoju činnosť bude zameriavať na záujmy verejnosti a na ochranu spotrebiteľov.

V zdravotníctve, napriek niektorým pozitívnym zmenám, nedošlo k citeľnému zlepšeniu kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Zvýšenie poplatku za urgentné ošetrenie, plánované redukcie počtu LSPP, alarmujúco vysoký počet chýbajúcich zdravotných sestier, alebo zrušenie niektorých oddelení fakultných nemocníc nám predpovedá zhoršenie dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Republiková rada SMK vyjadruje svoje znepokojenie nad ad hoc riešením vyskytnutých problémov slovenského zdravotníctva, očakávame ich urýchlené, premyslené, udržateľné a komplexné riešenie.

RR SMK v oblasti školstva pokladá za najdôležitejšiu výzvu krátkej budúcnosti blížiace sa zápisy do škôl. Rodičov povzbudzujeme k tomu, aby pre svoje deti vyberali školskú ustanovizeň s materinským vyučovacím jazykom, a to sa vzťahuje aj na stredné školy. Zároveň vyjadrujeme nespokojnosť, pretože zverejnené normatívne finančné prostriedky na rok 2017 pre naše školy nepriniesli žiadne zmeny vpred. Táto neblahá situácia z dôvodu udržateľnosti dostáva viacero maďarských škôl  do rizika.

Republiková  rada SMK vyjadruje znepokojnenie v súvislosti so súčasným stavom a pokračujúcim trendom negatívneho vývoja agropotravinárskeho sektora na Slovensku, čo jasne potvrdzuje, že poľnohospodárstvo a potravinárstvo už desaťročia nepatrí medzi priority vlády. RR SMK preto vyzýva Slovenskú vládu, aby v tejto oblasti čím skôr uskutočnila odborne kompetentné zmeny a reformy. Nech vyčlení zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky na vytvorenie takých investičných fondov, ktoré budú efektívne podporovať rozvoj agrárneho a potravinárskeho odvetvia, zároveň zabezpečovať zakladanie nových malých a stredných podnikaní - zapojením mladej generácie. Republiková  rada SMK v súvislosti s realizáciou reforiem považuje za prioritnú úlohu vytvárať tisícky pracovných miest a vytvorenie nezávislej potravinárskej sebestačnosti s rozvojom agropotravinárskeho segmentu, ktorého rozvoj môže garantovať dôstojnú udržateľnosť vidieckeho života na Slovensku.