www.slov-lex.sk a www.slovensko.sk

Zakotvenie možnosti používania jazykov národnostných menšín v Zbierke zákonov a v konaní pred orgánmi verejnej správy

Zákon č. 400/2015 Z .z. z 18. novembra 2015 o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. januára 2016 (čl. I § 2 až 10 1. apríla 2016).

Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov ustanovuje, že pri tvorbe právneho predpisu sa používa štátny jazyk v kodifikovanej podobe, najmä z hľadiska jazykovej, štylistickej a významovej správnosti. Právny predpis musí byť terminologicky správny, presný a všeobecne zrozumiteľný. Používajú sa len správne a ustálené právne pojmy.

Zákon ďalej ustanovuje, že Zbierka zákonov sa vydáva primárne v štátnom jazyku. Od uvedeného je možné sa odchýliť, ak z povahy právneho predpisu alebo iného aktu alebo právne záväzného aktu Európskej únie vyplýva potreba uverejnenia jeho časti v cudzom jazyku, alebo v prípade úplného znenia aktu medzinárodného práva, ktoré sa v zbierke zákonov vyhlasuje v autentickom jazyku (ak autentickým jazykom aktu medzinárodného práva nie je štátny jazyk, vyhlasuje sa aj v preklade do štátneho jazyka).

Poukazujeme na nedostatok zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky z pohľadu možnosti používania jazykov národnostných menšín a zdôrazňujeme potrebu doplnenia uvedeného zákona tak, aby sa v Zbierke zákonov okrem právnych predpisov a iných aktov v štátnom jazyku mohlo uverejňovať aj ich znenie v jazykoch národnostných menšín.

Považujeme za nevyhnutné umožniť príslušníkom národnostných menšín, aby sa oboznámili so znením predovšetkým najdôležitejších právnych predpisov a právnych predpisov, ktoré sa ich najviac dotýkajú, v ich vlastnom materinskom jazyku. Podľa nášho názoru je potrebné zakotviť možnosť, aby v Zbierke zákonov bolo vyhlásené znenie právnych predpisov, aktov medzinárodného práva a iných aktov aj v jazykoch národnostných menšín., a to najmä v prípade ústavy, ústavných zákonov, zákonov kódexového charakteru, právnych predpisov, aktov medzinárodného práva a iných aktov, ktoré sa týkajú práv a postavenia príslušníkov národnostných menšín s tým, že v prípade nejasností alebo rozporov má byť samozrejme rozhodujúce znenie Zbierky zákonov vydané v štátnom jazyku.

Uverejňovanie právnych predpisov v jazykoch národnostných menšín v Zbierke zákonov považujeme za žiaduce z pohľadu zabezpečenia výkonu ust. § 4 ods. 8 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín „Orgán verejnej správy v rámci svojej pôsobnosti v obci podľa § 2 ods. 1 zabezpečuje na požiadanie informácie o všeobecne záväzných právnych predpisoch popri štátnom jazyku3aa) aj v jazyku menšiny."

V zmysle vyššie uvedeného zákonného ustanovenia je preto uverejňovanie právnych predpisov v jazykoch národnostných menšín v Zbierke zákonov nevyhnutnou podmienkou efektívneho fungovania verejnej správy. Existencia znení právnych predpisov s jednotnou terminológiou v jazykoch národnostných menšín je základnou podmienkou správneho informovania občanov o obsahu týchto predpisov v ich materinskom jazyku, čo je pre orgány verejnej správy zákonnou povinnosťou.

Elektronická podoba zbierky zákonov, ktorá má rovnaké právne účinky a zhodný obsah ako listinná podoba Zbierky zákonov, je dostupná bezplatne prostredníctvom portálu Slov-Lex. Portál Slov-Lex je súčasťou informačného systému verejnej správy, jeho správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Vyjadrujeme presvedčenie, že zverejnením právnych predpisov v jazykoch národnostných menšín v elektronickej podobe zbierky zákonov dostupnej širokej verejnosti sa jednak zabezpečí informovanie príslušníkov národnostných menšín o obsahu právnych predpisov v ich materinskom jazyku a jednak sa zvýši efektívnosť fungovania verejnej správy z pohľadu splnenia zákonných povinností orgánov verejnej správy.

Uvedené platí aj z pohľadu z pohľadu fungovania ústredného portálu verejných služieb slovensko.sk slúžiaceho na elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej správy a na zverejňovanie užitočných informácií a článkov týkajúcich sa verejných služieb poskytovaných občanom Slovenskej republiky. V tomto kontexte by sme opäť radi poukázali na príslušné ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín, podľa ktorých orgány verejnej správy sú v obciach podľa § 2 ods. 1 citovaného zákona povinné vytvárať podmienky na používanie jazyka menšiny podľa tohto zákona a osobitných zákonov a o. i. poskytujú občanom úradné formuláre vydané v rozsahu ich pôsobnosti na požiadanie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny.

sajto_3

Zabezpečenie používania jazykoch národnostných menšín v elektronickej podobe zbierky zákonov dostupnej na portáli Slov-Lex a na ústrednom portáli verejných služieb slovensko.sk je podľa nášho názoru nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia efektívneho fungovania verejnej správy a zabezpečenia informatizácie spoločnosti v rámci Slovenskej republiky. Uvedená úprava sa vyžaduje jednak v zmysle doterajšej právnej tradície na území Slovenskej republiky (Dávid Nagy ) a jednak v zmysle medzinárodných záväzkov, ktoré Slovenská republika prijala podpisom medzinárodných dohôd týkajúcich sa práv a postavenia príslušníkov národnostných menšín (Ákos Horony).

Ildikó Kőrösi,
podpredsedníčka SMK pre oblasť samosprávy a verejnej správy