Király Anton

Životopis: 

Inžinierský diplom som získal na Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši. Ako profesionálny vojak som odslúžil v armáde 22 rokov v rôznych veliteľských funkciách. Od roku 2006 som pracoval na Správe ciest Košického samosprávneho kraja ako cestmajster, potom ako vedúci strediska Moldava nad Bodvou. Cez viaceré volebné obdobie som bol poslancom mestského zastupiteľstva Moldava nad Bodvou za časť Budulov. Som riaditeľom organizácie Voda a život n.o, a ako vedúci rybárskeho oddielu sa zaoberám výukou mládeže v oblasti rybárstva a v oblasti ochrany životného prostredia.

Ako predseda cirkevnej rady pomáham vo filiálke Budulov riešiť každodenné úlohy a problémy. Podielam sa aj na náboženskej výchove mládeže a pri organizovaní voľnočasových aktivít. Som presvedčený, že kľúčom spoločenského napredovania sú morálna výchova a kvalitné vyučovanie.

 

Ciele:

Ako poslanec chcem bojovať za lepší a krajší región a zastupovať Vaše záujmy v zastupiteľstve. Ale, nie len, preto som sa stal kandidátom. Pred pár mesiacmi ma navštívili členovia petičného výboru, priatelia, zástupcovia organizácii, aby som, ako bývalí vedúci zamestnanec správy ciest pomohol pri riešení problémov ciest 2 a 3.tried v správe samosprávneho kraja.

Mojim prvoradím cielom vo svojom programe je zníženie negatívnych vplyvov kamiónovej dopravy, zabezpečenie autobusovej dopravy a bezpečnej premávky na cestách.

Po druhé, chcem dosiahnuť kompletnú opravu zabudnutých a zanedbaných ciest, podľa určeného harmonogramu.

Po tretie v oblasti údržby ciest, chcem iniciovať modernizáciu stredísk údržby, ktoré budú disponovať modernou technikou aj kapacitami na zabezpečenie kvalitnej letnej a zimnej údržby ciest.

Za ďalšie, chcem zlepšiť pracovné podmienky zamestnancom, dosiahnúť, aby každý dostal za svoju prácu zaslúžený a adekvátny plat porovnaný so západom.

Ako poslanec budem podporovať civilné i cirkevné školské zariadenia, neziskové organizácie, občianske združenia, kultúrne,športové i rybárske zväzy, prácu dobrovolníkov a pomáhať im pri získavaní dotácií na ich záslužnú činnosť.

Profile picture for user kiraly-anton