Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu  v súvislosti s používaním jazyka v prípade reklám.

Stanovisko Strany maďarskej komunity v tejto otázke bolo vždy jednoznačné: samotnú koncepciu „štátneho jazyka“ vo viacjazyčnom štáte, akým je aj Slovenská republika od svojho vzniku, považujeme za anachronizmus, ktorý sa do legislatívy Slovenskej republiky dostal vďaka mečiarizmu, a ako jeho dedičstvo, zostal v ňom dodnes.

Táto zastaraná úprava neodôvodnene zasahuje aj do oblasti neúradného styku, z autochtónnych (domorodých, pôvodných) jazykov krajiny z ideologických dôvodov nadraďuje jeden jazyk nad druhý, navyše často odporuje triezvemu rozumu. Za takéto považujeme aj predpisy týkajúce sa reklám.

Je isté, že objednávateľ reklamy dôkladne posúdi, akým spôsobom dokážu jeho odkazy osloviť cieľovú skupinu, na ktorú sa reklama zameriava, veď objednávateľ na to vynakladá nemalé finančné prostriedky. Aj v rámci politických kampaní nám ide o každý jeden cent. Ako strana zastupujúca záujmy polmiliónovej maďarskej komunity, v rámci našich kampaniach, v oblastiach obývaných maďarským obyvateľstvom, oslovujeme našich voličov prirodzeným spôsobom tak, že text v ich rodnom jazyku uvádzame na reklamách výraznejšie. Takto postupujeme od roku 1989, a nezmeníme to ani v budúcnosti. Hoci na základe racionality marketingu to nie je odôvodnené, napriek tomu na reklamách uvádzame text aj v slovenskom jazyku, a to ako gesto voči občanom, ktorí vôbec neovládajú maďarský jazyk.  Podobnú prax slovenských etnických strán, ktoré neraz oslovujú voličov na južnom Slovensku aj v maďarčine, považujeme takisto za pozitívne. 

Ministerstvo kultúry SR nerozviedlo vo svojom stanovisku dostatočne všetky relevantné  podrobnosti právnej úpravy, podľa ktorej síce ministerstvo dohliada na túto oblasť, avšak v prípade politických reklám nie je možné udeliť sankciu, iba upozorniť na obsah právneho predpisu. Aj tento fakt potvrdzuje, že zákonodarcovi bolo jasné: v zákone zakotvil normu, ktorej sankcionovanie by bolo protiústavné, a bola by vážnym zásahom do politických slobôd a slobody prejavu.

Napriek tomu sme sa počas kampane stretli aj s prekročením právomoci štátnych orgánov, keď napríklad jeden okresný policajný orgán vyzval reklamnú agentúru, aby odstránila naše plagáty, pretože text na nich v maďarčine bol uvedený väčšími písmenami. Tento postup polície pokladáme za politicky motivované úradné obťažovanie a zastrašovanie, veď v zmysle zákona polícia nemá žiadne kompetencie ohľadom používania jazyka, navyše ich neoprávnené zasahovanie nám spôsobilo zvýšené náklady. V právnom štáte takéto prechmaty štátneho orgánu do volebnej kampane je neprijateľné. O to viac, že podľa našich vedomostí postup inicioval predstaviteľ extrémistickej strany, ktorému polícia asistovala aj porušením zákona.

Aj keď sankcie v prípade politických reklám nikoho neohrozujú, pokladáme za potrebnú zmenu platnej právnej úpravy takým spôsobom, aby nedávala možnosť extrémistom na vyvolávanie národnostného napätia, a berie ohľad aj na skutočné národnostné a jazykové pomery krajiny, na odborné aspekty oblasti marketingu, ako aj na ústavné politické práva a slobody prejavu.

Informácia ministerstva: http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=%201824

Tlačový odbor SMK