Najdôležitejším prostriedkom zachovania maďarskej menšiny – ako aj všetkých menšín – je silný školský systém, schopný vychovať ďalšie generácie Maďarov na Slovensku. Preto musíme urobiť všetko pre to, aby sme využijúc dané možnosti, posilnili pozíciu maďarského školstva na Slovensku. Čerpajúc ponaučenie z prudkého ubúdania počtu príslušníkov našej komunity, potvrdzujúc dôležitosť vzdelávania v materinskom jazyku, v záujme zachovania a rozvoja škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku prijímame tieto tézy:

-           Záruka kvalitného vzdelávania. Je dôležité, aby rodičia vedeli, že vzdelávanie v materinskom jazyku, teda škola s vyučovacím jazykom maďarským, znamená výhodu oproti slovenskej škole. Je dôležité, aby sme túto skutočnosť komunikovali spoločne a dôsledne rodičom a aby sme samotnú kvalitu výučby garantovali posilnením odbornej práce a stále sa vyvíjajúcou infraštruktúrou.

-           Menšinové školstvo. Legislatívna prax v súčasnosti nedefinuje pojem menšinového školstva. Podarilo sa znovu vytvoriť sekciu menšinového školstva, je však mimoriadne dôležité aj to, aby sa pojem menšinového školstva zakotvil aj v zákone. Je to základný princíp komplexného vývoja menšinového inštitucionálneho systému. Preto v príslušnom ustanovení školského zákona, v zmysle Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania - Učiace sa Slovensko presadzujeme zavedenie pojmu siete národnostného školstva.

-           Osud malotriednych škôl a škôl s malým počtom žiakov. Novelizáciou školského zákona sa podarilo zachrániť malo triedne školy pred ich zatvorením. Je to však prechodné riešenie, pretože v budúcnosti je udržanie a efektivita škôl s malým počtom žiakov otázna. O tejto téme je potrebné rozbehnúť úprimnú  diskusiu, a súčasne predložiť koncepciu dlhodobého riešenia. K zachovaniu málopočetných národnostných škôl je nevyhnutné zabezpečiť potrebné financovanie, a to prostredníctvom pozitívnej diskriminácie. V záujme toho je potrebné sieť národnostného školstva posudzovať vo finančných postupoch samostatne, a je potrebné zabezpečovať jej fungovanie ďalšími kompenzačnými zdrojmi, popri zachovaní aj kompenzačných príspevkov. Predpísaný minimálny počet žiakov v triedach treba zrušiť aj v národnostných stredných školách.

-           Školská samospráva. K tomu, aby sa mohli prijať dlhodobo dobré rozhodnutia v oblasti metodiky, inštitúcií i spoločných cieľov, je potrebné samosprávne riadenie maďarského školstva. Aj v tejto oblasti je dôležité vypracovanie a uplatnenie komunitnej koncepcie. Podmienkou kvalitného rozvoja národnostných, v našom prípade maďarských škôl je vytvorenie samostatného rámcového učebného plánu na všetkých úrovniach škôl (prvý stupeň, druhý stupeň, stredné školy) v súlade s cieľovými požiadavkami, vyhovujúc našim vlastným nárokom.

-           Kvalita výučby slovenského jazyka. Jednou z častých námietok voči maďarským školám zo strany maďarských rodičov je vytýkanie  kvality výučby slovenského jazyka. Náprava môže byť v tom, že v školách s vyučovacím jazykom maďarským budeme vyučovať slovenčinu ako druhý, a nie ako materinský jazyk. Do roku 2020 sa to môže uskutočniť minimálne v päťdesiatich školách Slovenska. Predpokladom toho je rozvoj kompetencií materinského jazyka detí na potrebnú úroveň, na ktorej sa môže budovať výučba cudzích jazykov, ako aj zavedenie výučby slovenského jazyka ako cudzieho jazyka vo vhodnom veku dieťaťa.

-           Situácia maďarských Rómov. Zvláštnu pozornosť si vyžaduje vzdelávanie maďarských Rómov. Rómski žiaci sa väčšinou dostávajú do školského prostredia zo zvlášť hendikepovaného prostredia, preto je práca pedagogických asistentov, zavedenie diagnostických prostriedkov a rozšírenie návštevy materských škôl mimoriadne dôležité. Čo najrýchlejšie pozdvihnutie maďarských Rómov je elementárnym záujmom maďarskej komunity.

-           Podpora inovácie. Organickou súčasťou školstva je podpora výskumu, vývoja a inovácií. Túto skutočnosť treba mať na zreteli pri fungovaním našich vysokých škôl, ako aj v prípade novovytvoreného Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Zachovať sa totiž môže len rozvíjajúca sa, životaschopná komunita.

Toto sú tie základná princípy, ktoré umožnia udržať silné, rozvíjajúce sa maďarské školstvo na Slovensku, schopné zachovať našu komunitu. V oblasti školstva tvoria tieto tézy naše spoločné záujmy, obsah našich spoločných úsilí.

Účastníci podujatia Maďarsko-maďarského dialógu

V Dunajskej Strede 21. novembra 2016