Rozpadnutím strany Sieť a prestupom jeho poslancov sa ministerstvo dopravy dostáva pod riadenie strany Most-Híd. Tým sa oproti minulosti vynára väčšia možnosť, aby sa konečne vyriešila jedna dôležitá záležitosť, tvoriaca súčasť snahy Maďarov na Slovensku, a to realizácia dvojjazyčnosti cestnej dopravy na južnom Slovensku. Strana maďarskej komunity spolu s prevažnou väčšinou príslušníkov maďarskej národnosti vníma sebaisté vyhlásenia zo strany Mostu-Híd s veľkou nádejou.

Novelizáciou zákona o používaní jazykov národnostných menšín došlo v roku 2011 k odbornému poc hybeniu: nebol novelizovaný zákon o železniciach, a to spôsobilo, že napriek zákonnému nariadeniu možnosti označiť železničné stanice a budovy staníc aj v maďarskom jazyku, zostala táto možnosť iba na papieri. Vzhľadom na to, že prístup plný výhovoriek ministerstva dopravy, ako aj Železníc SR, len naďalej znižoval šance riešenia tohto prípadu, preto považujeme za dôležité, aby odborné pripomienky prichádzajúce smerom na ministerstvo, boli vypočuté. Nesmie sa zopakovať chyba z minulosti, keď tieto dobromyseľné pripomienky neboli vypočuté z prestížnych dôvodov.

Občianski aktivisti, verejní činitelia maďarskej národnosti sa dlhé roky pokúšali dosiahnuť umožnenie dvojjazyčnosti v označovaní železničných staníc a budov staníc, ako aj tabúľ cestnej dopravy rôznymi upozorňujúcimi akciami. Podstatou úsilia o dosiahnutie dvojjazyčnosti popri zabezpečení práva požívania menšinového jazyka v praxi je, aby bolo pre každého zrejmé, že Maďari na Slovensku svojou prirodzenou jazykovou identitou sú rovnocennými občanmi tejto krajiny.

V súlade jednoznačného spoločenského záujmu a dlho očakávanej možnosti riešenia mieni SMK konštruktívne, poskytnutím politickej a odbornej podpory konať v prospech postupu vpred tejto záležitosti, zároveň pristupuje k doteraz plánovaným krokom strany Most-Híd konkrétnym pomenovaním problému.

Zodpovednosť strany Most-Híd je obrovská, je v súlade s ponúkajúcou sa možnosťou. Ako členská strana vlády, dostala vážnu možnosť novelizovať zákony, pričom z pozície ministerstva dopravy môže urobiť také kroky, ktoré aj bez novelizácie zákona dokážu riešiť záležitosť používania jazykov menšín.

Sme presvedčení, že v oblasti realizovania dvojjazyčnosti dopravy na južnom Slovensku je potrebné brať ohľad na nasledujúce odborné ciele:

  1. Železničná doprava: 

- dvojjazyčné tabule označujúce železničné stanice a zastávky majú byť vyvesené nie na základe osobitnej žiadosti, ale prirodzeným spôsobom vo všetkých obciach obývaných aj príslušníkmi národnostnej menšiny, náklady má znášať štát, ktorého občanmi sú aj príslušníci menšín, rovnako platiaci dane;

- pri určovaní pomenovania staníc a zastávok je potrebné zabezpečiť, aby boli v súlade s požiadavkou príslušníkov danej menšiny;

- nápisy v menšinovom jazyku majú byť formálne totožné so slovenskými nápismi;

- pomenovanie železničných staníc a zastávok sa nemá ohraničiť iba na jedinú tabuľu, ale pri všetkých slovenských označeniach má byť vždy aj nápis v menšinovom jazyku; naším cieľom nie je vytvoriť „Potemkinove dediny“, tzv fiktívne obce, ale zabezpečiť skutočné a praktické možnosti používania jazyka;

- Dvojjazyčnosť v doprave sa má rozšíriť nielen na označenie staníc a zastávok, ale aj na písomné a slovné informácie pre cestujúcich, na každodennú komunikáciu s cestujúcimi – je to minimálne také dôležité, ako samotné tabule s nápismi pomenovania staníc a zastávok.

2. V obciach obývaných aj menšinami má byť zabezpečená dvojjazyčnosť označenia aj v prípade letísk, prístavov a autobusových staníc a zastávok.

  1. Verejná cestná doprava:

- je potrebné zabezpečiť rovnakú formu tabúľ s názvom obce v menšinovom jazyku, aké sú umiestnené v slovenskom jazyku;

- v častiach obcí obývaných aj menšinami je potrebné umiestniť tabuľu s názvom časti obce aj v menšinovom jazyku (napr. Nová Stráž – Őrsújfalu)

- dvojjazyčnosť sa mú uplatniť aj v prípade značenia hraníc okresov a krajov;

- je potrebné zabezpečiť umiestnenie dvojjazyčných tabúľ ďalších zemepisných názvov (rieky, turistické objekty a podobne);

- v prípade obcí obývaných aj menšinami je potrebné umiestniť smerové dopravné značenia aj v menšinovom jazyku;

- v prípade obcí obývaných aj menšinami je potrebné umiestniť takisto aj dodatkové smerové dopravné značenia aj v menšinovom jazyku.

Strana maďarskej komunity

Dokument:

Návrh / Zákon - z...................2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov