A Magyar Közösség Pártja felemás érzésekkel fogadta a Szlovák Köztársaság Kormánya által jóváhagyott programnyilatkozatot, melyet 2020. április 19-én fogadtak el a koalíció pártjai. Nézzük most a nemzeti közösségeket érintő legfontosabb célokat, lehetőségeket és veszélyeket!

Társadalmi állapot, jogállás, kultúra és nyelvhasználat

Jó hír, hogy kormány leszögezi, nem fogad el olyan intézkedéseket, melyek a kisebbségek asszimilációjához vezetnének. Furcsa viszont, hogy a kisebbségek hatékony védelmét az állami szuverenitás betartásához köti, hiszen ilyen felvetések évtizedek óta nem szerepeltek a közbeszédben vagy kormányprogramokban.

A kisebbségek jogállásáról szóló törvény elfogadásának vállalása pozitív jelenség, annak tükrében is, hogy az MKP részéről ez kimondottan javasoltuk programba foglalni. Kérdéses a kormány kisebbségi tanácsának, valamint a kormánybiztosságnak a megszüntetése, és egy új, kisebbségügyi hivatal létrehozása. A leendő új hivatal közigazgatási státusát, jogköreit és feladatait ugyanis nem ismerjük, nem tudjuk, hogyan ágyazódik majd be a végrehajtó hatalmi rendszerbe.

Örülünk, hogy a megyék szintjére is kiterjesztenék a kisebbségi nyelvhasználati törvény hatályát, hiszen itt is jeleztük, abszurd pl. a segélyhívások esetében, hogy csak államnyelven lehet kommunikálni. Furcsa viszont, hogy a törvény bővítésének lehetősége csak Nagyszombat és Nyitra megyére vonatkozna; hol marad a kassai és besztercebányai régió?

A nyelvhasználat tekintetében az államnyelvhasználati törvény olyan módosítása, hogy az ne vonatkozzon a megnyilvánulások és információátadás szabadságára, pozitív lépés lehet, főleg, hogy a szlovák nyelv használatának vonatkozásában a kormányprogram leszögezi: az államnyelv, valamint a kisebbségek és az EU hivatalos nyelveinek „együttélésére törekszik”. Ami hiányos, az a kisebbségi nyelvhasználati törvény módosítása a regionális nyelvvé válása céljából.

A kormányprogram leszögezi, megtartja a kisebbségi kultúra finanszírozását, biztosítja ennek jogszabályi keretét, a nagyobb teret (több adásidőt) a kisebbségeknek a közmédia (televízió) adásaiban való megjelenésükre, amit pártunk szintén évek óta szorgalmazott. Ami teljesen új a programban, az egy eddig nem tapasztalt megfogalmazás: a „Szlovákiában új kisebbségek” részére történő támogatási rendszer kialakítása. Egyelőre ugyanis tisztázatlan, mit is takar az új kisebbség fogalma.

Nézetünk szerint furcsa helyzet a határon túli szlovákok támogatásának olyan meghatározása, mely kötelezi a kormányt, hogy ugyanakkora támogatást adjon az országon belüli kisebbségeknek, amennyit az ő – határokon kívül működő – szervezeteiknek küld. Abszurd az ilyen és az elmúlt harminc évben nem tapasztalt egymáshoz kapcsolása két merőben eltérő dolgoknak. A kanadai szlovák és a felvidéki magyar nem egyazon kategória!

 

Közigazgatás, választási törvény, önkormányzati finanszírozás

A kormány elemzi a helyi és regionális önkormányzatok területi elrendezését és ezek esetleges módosítását. Úgy tűnik, hogy a fenti mondat utalás a helyi önkormányzatok összevonásának szándékára. Hozzáadva a parlamenti választási törvény tervezett módosítását (körzetek létrehozása), körvonalazódik a területi elrendezés módosításának iránya is. Az eddigi sok évtizedes tapasztalataink azt mutatják, minden egyes ilyen lépés életveszélyes a magyar közösség szempontjából, jó lesz hát, ha odafigyelünk!

Az MKP nagyon vitatható javaslatnak tartja a választásokon résztvevő polgárok 10%-os állami illetékengedménnyel való honorálását. Ez a lépés a „szabadon kötelező” kategóriába sorolhatja a parlamenti választásokon való részvétel intézményét.

Az önkormányzatok finanszírozása terén tett változtatási javaslat, mégpedig, hogy az állam összes adóbevételének meghatározott aránya legyen a települések és megyék bevételének fő forrása, az MKP által évek óta, visszatérően felvetett és a kormányprogramba megküldött javaslat. A kérdés a százalékarány meghatározásában válik majd érzékennyé.

Nemzetiségi oktatás

A nemzetiségi oktatás fogalmának a jogalkotás keretében történő meghatározása reményeink szerint az önálló nemzetiségi oktatási törvényt jelenti, melyet szintén javasoltunk. Az államnyelv oktatási színvonalának emelése, az aktuális és modern tankönyvek kiadása is bizonyára ezt hivatott segíteni. A kormányprogram szerint viszont a kisiskolák helyzetének elemzése magában hordozza a 3+2 osztályos alsó tagozati rendszer létrehozását is, mely rejteget veszélyeket a magyar nyelvű oktatás területén.

Környezetvédelem

Az MKP által is kiemelten fontosnak tartott ivóvízkészlet-védelem biztosítása a veszélyes hulladéklerakatok megszüntetése mellett a 2000 fő alatti települések ivó- és szennyvízhálózatának kiépítését támogató programként szerepel.

Kettős állampolgárság

A kormány lehetővé kívánja tenni, hogy a külföldön huzamosan élő szlovák állampolgárok a szlovák állampolgárságuk elvesztése nélkül szerezhessék meg az adott külföldi állampolgárságot. Ez a megoldás csak árnyalatnyi változás lenne a mai állapothoz képest, amikor a külföldi államban való huzamos tartózkodás alapján a szlovák állampolgárság gyors eljárásban visszaszerezhető. A kormány mostani terve tehát sajnos nem a 2010 előtti állapothoz való visszatérést jelenti.

Az MKP Fico-kormányok vállalhatatlan örökségének eltörlését tűzte programjára, de nem csak a jogállamiság, korrupció és a szervezett bűnözéssel való összefonódás vonatkozásában, hanem a Fico-Kaliňák páros magyarellenes örökség tekintetében is.

Nemzetközi kapcsolatok, visegrádi együttműködés

Az MKP a kormány külpolitikai elveit és irányait kiegyensúlyozottnak tartja. Külön üdvözöljük az Európai Unió szubszidiaritás elvének megfelelő értelmezését. Előremutatónak tartjuk a meglévő jogi kereteken belüli szabályok betartása melletti elköteleződést is.

A nemzetközi szervezetekhez való viszonyulás és a nemzetközi együttműködésben való részvétel pragmatikusabb, de az értékelvet is érvényesítő felfogását jó iránynak tartjuk.

A kormány a Visegrádi Együttműködést fontos regionális együttműködésnek tartja, és aktív szerepvállalást tervez a szervezeten belül. A kormány a V4-el szembeni kiemelt elvárásnak tartja, hogy a szervezet a sajátos regionális érdekeket megjelenítve a közös EU-s megoldásokhoz hatékonyan járuljon hozzá. Az MKP üdvözli ezeket a célkitűzéseket és támogatni fogja a kormányt minden olyan törekvésében, amely akár a V4-en belül, akár azon kívül, Szlovákia és Magyarország közötti kölcsönös előnyökre, konstruktív problémamegoldásra és az ebből fakadó bizalom megerősítésére irányul.

Az MKP kiemelt figyelemmel fogja kísérni a nemzeti közösségünket érintő politikai döntéseket. Minden olyan lépést támogatni fogunk, amelyek nemzeti közösségünk javát szolgálja. Amelyek azonban kárára lehetnek, azok ellen fel fogunk lépni.

Őry Péter, a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának elnöke

Címkék: Őry Péter ,