A Magyar Közösség Pártja a megújulás szándékával tartotta meg harmadik tisztújító országos kongresszusát. A választás után létrejött kormánykoalíció nem nyújt garanciát a szlovákiai magyarság jogállásának javulásához. Ennek tudatában és a közösségi összefogás, valamint a hatékony érdekképviselet megerősítése érdekében, szem előtt tartva közösségünk megmaradását, gyarapodását és felzárkóztatását, a kongresszus legfontosabb feladata az MKP új vezetőségének megválasztása volt.

A kongresszus küldöttei elvárják Szlovákia kormányától, hogy haladéktalanul lásson hozzá a kormányprogramban foglaltak megvalósításához, és prioritásként kezelje az ország déli és keleti járásainak felzárkóztatását, a regionális különbségek enyhítését. Fontosnak tartjuk, hogy mindezek megvalósításához hatékonyan és rendszeresen használja fel az Európai Unió közös költségvetéséből rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat. Az MKP kongresszusa elvárja a kormánytól, hogy a komoly kieséseket okozó tavaszi fagykárok miatt kárpótolja a gazdákat.

A kongresszusi küldöttek egyetértettek abban, hogy az MKP a szociális politika terén eddigi célkitűzéseit szem előtt tartva továbbra is olyan szakpolitikát fog folytatni, amely a lakosság jogos igényeinek teljesítését, a gyermekvállalást, a családok nagyobb mértékű támogatását, a szociálisan rászorultak megsegítését, a romák társadalmi érvényesülését és fokozatos integrációját eredményezi majd. Továbbra is prioritásként kezeljük az egészségügyben tapasztalható hiányosságok felszámolását és az egészségügyi ellátás elérhetőségének és minőségének biztosítását.

A küldöttek meggyőződése, hogy a 80 napja hivatalban lévő kormány programja sem az oktatás, sem a kultúra területén nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek rövid távon érdemben és pozitívan befolyásolnák nemzeti közösségünk életét. Az iskolák sorsáról kizárólag a fenntartók jogosultak dönteni, ezért egyértelműen amellett foglalunk állást, hogy a közoktatási törvényben mind az alapiskolák, mind a középiskolák esetében sürgősen és teljes mértékben hatályon kívül kell helyezni a minimális tanulói osztálylétszámokra vonatkozó rendelkezést. A magyar tanítási nyelvű iskolák kapcsán szükségesnek véljük haladéktalanul újragondolni a pedagógiai programok és tantervek anyanyelvi oktatásra vonatkozó részeit, különös tekintettel az alapiskolák alsó tagozatainak óraszámaira. Szorgalmazzuk az EU-s átlag szintjét elérő méltányos pedagógusbérek biztosítását.

A kisebbségi kultúrák támogatási rendszerének kialakításában fontosnak tartjuk, hogy az új finanszírozási modell az egyes intézményeknek és szervezeteknek a közösség életében játszott szerepük és aktivitásaik alapján biztosítson kellő anyagi hátteret.

Az MKP az elkövetkező években továbbra is egy olyan modern jogállam megteremtését tűzte ki célul, amelyben a nemzeti közösségek és kisebbségek egyenrangú partneri viszonyban lesznek az ország többségi nemzetével. A modern jogállam megteremtésének egyik alapkövét a természetes régiókon alapuló közigazgatási rendszerben látjuk.

 

Érsekújvár, 2016. június 11.